AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Aile hekimliği izleme ve değerlendirme birimi:


1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2) Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
4) İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
5) Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
6) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
7) Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
8) Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.
9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.
10) Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
11) İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Aile hekimliği uygulama birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
4) Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
5) Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
6) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
7) Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellemnesi faaliyetlerini yürütmek.
8) Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
10) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.


Aile hekimliği eğitim ve geliştirme birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
4) Aile hekimliği ve aile sağlığı elamanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
5) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1.Aşama ve 2 Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
6) Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.
7) Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için çalışmalar yapmak.
8) Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.
9) Aile hekimliği uygulamasını İl düzeyinde tanıtmak ve İl düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
10) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmaları yapmak, verilerin analizi ve raporlarını hazırlamak.
11) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
 

Copyright © 2011 - 2017  Malatya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Web Yazılım & Tasarım Tekno-Sel